Smart, powerfull.

Eliminate Your Waste Activities.

Pametno, moćno.

Eliminirajte vaše uzaludno potrošeno vrijeme.

Stay awhile and listen.

The story.

Working through years in enterprise companies, hardship between financial, operational KPIs and Customer Experience were all that we know. Flavor of the month KPI and escalation storms were the only way of how things functioned, so Customer Experience, in the end, suffered greatly. Storms of escalations and Swarms of KPI remedy tasks throughout organization plundered people's enthusiasm and punished the innovation processes. But new hope arose…

Once the storm was over, we haven’t remembered how we made it through, how we managed to survive. We haven’t even been sure, whether the storm is really over. But one thing is certain, when we came out of the storm, we haven’t been the same people who walked in. That’s what this storm is all about, that’s why this storm is different from all the others. It remade us and from it we forged EYWA.

Pričekaj malo i poslušaj.

Priču.

Radeći tokom godina u velikim kompanijama, ciklus teških odluka između financijskih, operativnih KPI-jeva i korisničkog iskustva bio je sve što smo znali. Fokusirani mjesečni KPI-jevi i oluje eskalacija su bile jedini načini kako su stvari operativno funkcionirale, stoga je na kraju korisničko iskustvo uvelike ispaštalo. Oluje KPI-jeva i najezda KPI taskova koji ubrzavaju ili popravljaju standardne procese uništile su entuzijazam ljudi i kaznili bilo kakav novi inovativni, jednostavniji proces. Ali kada se sve činilo loše, rodila se nova nada . . .

Kada je završila oluja, nismo se sjećali kako smo se izvukli, kako smo preživjeli. Niti smo bili sigurni da li je oluja zaista završila. Ali jedna stvar je sigurna, kada smo izašli iz oluje nismo više bili isti ljudi koje je oluja zhvatila. To je poanta ove oluje, oluje koja je drugačija od svih drugih. Promijenila nas je i iz nje smo iskovali EYWA-u.

All you need.

Absolute digitalization.

Sve što trebate.

Potpuna digitalizacija.

Eywa box

What is Eywa all about?

Making complex things simple in a best possible customer-centric way is EYWA’s main goal. And frankly, she doesn't settle for anything less than excellence in every little thing that she does, and she had the self-honesty to admit when she was wrong and the courage to continue, change and in the end help you. Reach for Eywa...

O čemu se radi?

Glavni cilj aplikacije je jednostavno izvođenje kompliciranih radnji na intuitivan način za korisnika. I iskreno, ona se ne miri s ničim manjim od izvrsnosti u svemu što čini, ima samopouzdanja priznati kada je u krivu i hrabrosti nastaviti dalje, mijenjati se kako bi vama na kraju pomogla. Posegnite za Eywom...

What Eywa can do for you?

 • Build your own apps quickly
 • You don’t have to be a programmer to design and build great apps
 • Drag-and-drop interface enables you to create custom business apps in days rather than weeks
 • Automate your business procedures and be effective

Što Eywa može učiniti za vas?

 • Kreirati vaše vlastite aplikacije u kratkom roku
 • Omogućiti ljudima koji nisu programeri da dizajniraju i stvore odličnu aplikaciju
 • Stvoriti aplikacije prema potrebama putem drag-and-drop sučelja u kratkom roku
 • Automatizirati poslovne procedure kako bi bili efektivni

What is Eywa made of?

Eywa enables full digitalization on SaaS multi-tenant platform by automating and orchestrating daily procedural routines in your business environment over three powerful modules:

 • Business App Creator
 • Robotic Process Automation
 • Cost Management

Što čini Eywu?

Eywa omogućuje potpunu digitalizaciju na SaaS multi-tenant platformi, automatiziranjem i upravljanjem svakodnevnih rutinskih procedura u vašem poslovnom okruženju kroz ova tri modula:

 • Graditelj poslovnih procesa
 • Automatizacija poslovnih procesa
 • Upravljanje troškovima

Create your own app.

Core.

Kreirajte vlastitu aplikaciju.

Temelj.

Business App Builder

Create your own app. Automate your business process, reduce errors and increase your efficiency. Eliminate paperwork.

Graditelj Poslovnih Aplikacija

Kreirajte vlastitu aplikaciju. Automatizirajte svoje poslovne procese, smanjite pogreške i povećajte svoju efikasnost. Eliminirajte papirologiju.

Business Process Modeling

Want to know the exact cost of your customer services? Constant calculations kill all the fun in daily business? Automate it!

Graditelj Procesnih Modela

Želite znati točan trošak svojih korisničkih usluga? Stalni proračuni ubijaju zabavu u svakodnevnom poslovanju? Automatizirajte ih!

Robotic Process Automation

Tired of repetitive work? Not challenged enough? Robotize boring stuff and use your knowledge effectively.

Robotski Proces Automatizacije

Umorni ste od ponavljanja istih poslovnih radnji? Poslovanje vam nije dovoljno izazovno? Automatizirajte dosadni dio posla i efektivnije iskoristite svoje znanje.

Digitize and automate your business.

Modules.

Digitalizirajte i automatizirajte svoje poslovanje.

Moduli.

receipt

Administration

Eywa offers you the most cost effective, efficient and simple solution for getting our payroll done.

Administracija

Eywa vam nudi najisplativije, učinkovito i jednostavno rješenje za izvršavanje financijskih obveza.

fingerprint

Human resources

Simplify employee benefits with our expert consultants and modern technology. Configure employee profiles with any fields your company needs.

Kadrovska

Pojednostavite prednosti zaposlenika našim stručnim savjetnicima i suvremenom tehnologijom. Konfigurirajte profile zaposlenika sa svim podacima koja vaša tvrtka treba.

shopping_basket

Procurement

Delegate data entry by exposing digital forms, giving you back control. Generate supplier and contract records using form data in a single click.

Nabava

Delegirajući unos podataka izlažući digitalne obrasce, daje vam potpunu kontrolu nad njima. Generirajte zapise dobavljača i ugovora koristeći podatke iz obrasca u jednom kliku.

timeline

Planning

Follow up deadlines and monitor progress reports. End the spreadsheet chaos by putting everything in one place.

Planiranje

Poslujte unutar rokova i pratite izvješća o napretku. Zaboravite na kaos jer vam je sve na jednom mjestu.

bookmark

Sales

Sell more with Eywa. Achieve higher levels of productivity and automate tedious tasks so you can focus on selling.

Prodaja

poboljšajte vašu prodaju sa Eywom. Povećajte razinu produktivnosti automatiziranjem dosadnih zadataka kako biste se mogli usredotočiti na prodaju.

widgets

Projects

Stunning control over projects, centralize resources, automate processes, and improve whole business collaboration.

Projekti

Vrhunska kontrola vaših projekata, resursi na jednom mjestu, automatizirani procesi te poboljšana kompletna poslovna kolaboracija.

EYWABOT - Razvoj i komercijalizacija inovativnog robota za automatizaciju rada poslovnih aplikacija

Opis projekta

Projekt “EYWABOT - Razvoj i komercijalizacija inovativnog robota za automatizaciju rada poslovnih aplikacija” ima za cilj prilagoditi i optimizirati proizvod prema zahtjevima tržišta te povećati konkurentnost tvrtke na globalnoj razini.

Cilj projekta

Razvoj inovativne EYWA platforme i početak komercijalizacije MVP verzije te povećanje ulaganja u razvoj i komercijalizaciju inovativnog proizvoda.

Očekivani rezultati

Dovršiti razvoj inovativnog softvera za automatizaciju rada poslovnih aplikacija koji je usmjeren na povećanje produktivnosti izvršavanja rutinskih operativnih zadataka, zaštita imena EYWA i vizualnog identiteta tvrtke, oglašavanje putem internetskih oglašivačkih kanala Facebook i Google AdWords, osnaženje baze potencijalnih kupaca te pozicioniranje proizvoda na tržištu.

Info

Ukupna vrijednost projekta: 1.672.110,80 kn
Iznos EU sufinanciranja: 1.481.318,20 kn

Razdoblje provedbe projekta: 07.08.2017 – 07.08.2018.
Završno sa datumom 07.08.2018., projekt je uspješno proveden po svim standardima struke.

Kontakt informacije: Neyho Informatika d.o.o., Mrkšina ulica 13d Zagreb, +385 99 211 4741, info@neyho.com

Posredničko tijelo 1: Ministarstvo gospodarstva, poduzetnštva i obrta http://www.mingo.hr/, info@mingo.hr

Posredničko tijelo 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije http://www.hamagbicro.hr/, hamagbicro@hamagbicro.hr

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Neyho Informatika d.o.o.

What people say

Što kažu naši korisnici

 • Couldn't believe that it is so easy to build your own application! We were afraid to do any changes in an IT environment related to "written in a stone" business processes but after 1 hour of playing with EYWA we become confident from business perspective to play more and more just by knowing how business operates from Project Management and Administration perspective.

  Ne mogu vjerovati da je tako lako izgraditi vlastitu aplikaciju! Bojali smo se napraviti bilo kakve promjene u našem informatičkom okruženju te poslovnim procesima koji su "uklesani u kamen", ali nakon sat vremena igranja s aplikacijom EYWA, samo kroz poznavanje vođenja projekata i administracije postajemo sigurni da ju želimo sve više koristiti.

  Tamara Vujković Lamić, Executive Assistant
  SINTAKSA, Zagreb, Croatia
 • In order of Human Resources management processes to truly support business, they must be efficient and provide a clear added value. The possibility of independent creation of applications for the processes of Human Resources management brought a great ROI with full taylor-made approach. The procedure is simple, fast and flexible, which was the main criteria when selecting a tool.

  Kako bi procesi upravljanja ljudskim resursima zaista podržali posao, moraju biti učinkoviti i pružiti jasnu dodanu vrijednost. Mogućnost neovisnog stvaranja aplikacija za procese upravljanja ljudskim resursima donijela je veliki ROI s punim Taylorovim pristupom. Postupak je jednostavan, brz i fleksibilan, što je bio glavni kriterij prilikom odabira alata.

  Antea Popović, Executive Vicedirector
  Croatian HR Network, Zagreb, Croatia
 • In freelancing community we strived to have easy, agile and flexible tool to manage and on-board people and processes per project. Now, with this easy business application builder I as project leader can create and build set of rules that whole team, regardless of location, will follow and commit to. So easy...

  U freelancing zajednici nastojali smo imati jednostavan, okretan i fleksibilan alat za upravljanje i pokretanje ljudi te procesa po projektu. Sada, s ovim jednostavnim graditeljem poslovnih aplikacija, kao voditelj projekta, mogu stvoriti i izgraditi skup pravila koja će cijeli tim, bez obzira na lokaciju, slijediti i primjenjivati. Tako jednostavno...

  Sebastian Beres, Head of Graphic Design Department
  CREATIZER, Warsaw, Poland